งานบริการ

การบริการ

          การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจ

และเกิดความชื่นชมองค์กร ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนา

งานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด